Doc. dr Goran Stevanović
Direktor Kinike za tropske i infektivne bolesti
Klinički centar Srbije

Prof. dr Maja Tomić
Vanredni profesor
Katedra za farmakologiju
Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr sc. Sandra Vezmar Kovačević
Vanredni profesor
Katedra za farmakokinetiku i kliničku farmaciju
Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr Vitomir Konstantinović
Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju
Stomatološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Mr sci. med. Goran Vukomanović
Univerzitetska dečja klinika Tiršova, Beograd

Prof. dr Zoran Ivanović
Naučni direktor Regionalne ustanove za krv, ćelijski inženjering i banke ćelija i tkiva Bordo, Francuska

Prof. prim. dr sc. Ana Budimir
Katedra za medicinsku mikrobiologiju s parazitologijom
Medicinski fakultet, Svučilište u Zagrebu, Hrvatska

Mr sci. med. Aleksandar Vitković
Spec. mikrobiologije sa parazitologijom
Načelnik odeljenja laboratorije Gradski zavod za plućne bolesti i tuberkulozu, Beograd

Prof. dr Vaso Taleski
Profesor mikrobiologije i parazitologije
Medicinski fakultet, Univerzitet "Goce Delčev", Makedonija

Prim. dr Slobodan Anđelković
Stomatološka ordinacija dr Slobodana Anđelkovića, Beograd

Mr. sci dr Snežana Mijalković
Novi Zeland

Prof. dr Vesna Kesić
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Klinički centar Srbije

Prof. dr Dragana Jovanović
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Klinika za pulmologiju
Klinički centar Srbije

Prof. dr sc. Jadranka Sertić
Zavod za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju Medicinskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska

Prof. dr Zorica Milošević
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

Akademkinja prof. dr sc. Mirna Šitum
Redovna članica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Klinika za kožne i polne bolesti KBC Sestre milosrdnice Zagreb, Hrvatska

Prof. dr Teodora Beljić Živković
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
KBC „Zvezdara“, Kliničko odeljenje za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Beograd

Doc. dr Sanja Stanković
Centar za medicinsku biohemiju, Klinički centar Srbije

Prof. dr Slobodan Apostolski
Specijalistička ordinacija za neurologiju Apostolski, Beograd

Prof. dr Ana Pucar
Vanredni profesor, Klinika za parodontologiju i oralnu medicinu
Stomatološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Dipl. farm. spec. Tatjana Milošević
ZUA Melem, Šabac

Struk.med. sestra Slavica Savkić
DZ dr Milutin Ivković, Beograd

Akademik prof. dr Đorđe Radak
Redovan član Srpske akademije nauka i umetnosti
Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje Beograd

Prof. dr sc. Radica Stepanović-Petrović
Katedra za farmakologiju
Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr Gorana Mitić
Vanredni profesor
Klinički centar Vojvodine

Doc. prim. dr sc. Dražen Pulanić
Zavod za hematologiju Klinike za unutarnje bolesti KBC, Zagreb, Hrvatska

dr sci. med. Tatjana Potpara
Načelnica Odeljenja za intenzivnu negu u aritmologiji i kliničkoj kardiologiji Klinike za kardiologiju, Klinički centar Srbije

Prof. dr Slađana Šobajić
Katedra za bromatologiju
Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Koautor, zamenski predavač:
Doc. Ivana Đuričić

prof. dr Budimka Novaković
Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Mr Mašenjka Katić
NutriProject, obrt za savjetovanje i usluge, Zagreb, Hrvatska

Dr. sci Dragan Milenković
Viši naučni savetnik
French Institut of Agricultural Research, Francuska
University of California Davis
School of Medicine, Department of Internal Medicine, USA

Dr Nenad Dikić
Fakultet za fizicku kuturu i menadžment u sportu,
Univerzitet Singidunum